Can We Run

CIERRE DE INSCRIPCIONES ON LINE MIÉRCOLES 22 DE MAYO A LAS 17 HRS

Reglamento

Recogida de dorsales

Lugar: La CIBA, Ps. de, Passeig de Llorenç Serra, 64, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Horarios:

Viernes 24 de mayo: de 11h a 20h ininterrumpidamente

Sábado 25 de mayo: de 10 a 20h ininterrumpidamente

Reglamento General de Competición y Bases Legales de Can We Run Barcelona

Versió en català

1.DESCRIPCIÒ

Can We Run BARCELONA (d’ara endavant el “Esdeveniment”) és un esdeveniment familiar amb carrera i activitats organitzat per PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L. , EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i el SPORT (d’ara endavant els “Organizadors” o l’ “Organització”) i amb el patrocini de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dirigida a persones, families i esportistes amb gossos, i que tenen com a objectiu principal promoure la tinença responsable de mascotes i la convivència respectuosa entre gossos i ciutadans.

L’Esdeveniment se celebrarà diumenge 26 de mayo de 2024 en el Parc Fluvial del Besòs.

La inscripció en l’Esdeveniment implica l’acceptació del present Reglament General de Competició i bases legals (d’ara endavant el “Reglament”).

2.GENERAL

Tenint en compte que l’objectiu principal de l’Esdeveniment és aconseguir que tots els participants s’ho passin bé i gaudeixin de la carrera, a continuació, s’estableixen una sèrie d’obligacions:
És responsabilitat del propietari de la mascota conèixer el present Reglament, i amb la seva inscripció, el participant accepta el Reglament, les seves regles i les condicions de participació.
Es prohibeix la participació en l’Esdeveniment de qualsevol animal que no sigui un gos o gossa.
Els Organitzadors podran modificar el present Reglament en qualsevol moment, si així ho consideren per a garantir el millor desenvolupament de l’Esdeveniment.
Cada participant és el responsable de competir en una bona condició física i amb entrenament suficient per a realitzar la distància de la carrera, i, igualment, es fa responsable de l’estat físic de la seva mascota, que haurà d’afrontar la carrera en les mateixes condicions físiques.
Els participants hauran de seguir les indicacions i instruccions del personal de l’organització, del personal voluntari, del personal veterinari i de les autoritats públiques pertinents.
S’observaran les normes de circulació i se seguiran les instruccions dels organitzadors, oficials, personal mèdic i/o de seguretat.
L’Esdeveniment s’emmarca dins d’activitats de protecció mediambiental. Per això, i pel sentit sanitari i cívic, és obligatori recollir la femta fecal que la mascota pugui deixar abans, durant i després de la carrera.
Només podran participar corredors que portin la samarreta i bandana oficial de l’Esdeveniment, que va inclòs en el Welcome Pack del participant. La seva no utilització pot ser motiu d’expulsió de la Carrera per part dels organitzadors.
Els principis bàsics de l’Esdeveniment són els de gaudir i complir amb la normativa. Recorda que participes en un esdeveniment esportiu que hem creat perquè el passis bé i gaudis d’entorns naturals únics, has de respectar sempre als teus competidors, al personal de l’organització i ajudar-nos a cuidar i respectar el medi ambient.

3.REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

L’Esdeveniment està obert a totes les persones majors de 18 anys. Es permetrà la participació als menors de 18 anys prèvia autorització per escrit dels seus Pare/mare/tutor, acompanyada de la fotocòpia del DNI de la persona que li autoritza a participar. Aquesta autorització haurà de ser lliurada a l’organització de Ca We Run el dia de la recollida del Welcome Pack tal com s’indica en la clàusula 11.
Els participants no podran impedir la participació o posar en perill als altres participants, ni entorpir el procés de carrera.
Els participants hauran de ser respectuosos cap als altres corredors i mascotes, el personal voluntari, el personal veterinari i el personal mèdic o de seguretat.
Els nens menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats durant tot el recorregut d’un adult. Aquest adult haurà d’estar igualment inscrit a la carrera.
El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a la suspensió de la prova, sempre que així ho determini el Comitè Tècnic de Seguretat i l’Organització.
Hi haurà un punt d’avituallament establert per l’organització en finalitzar la carrera.
La inscripció és personal i intransferible, el fet d’inscriure’s implica l’acceptació de les normes de seguretat de la carrera.
Sempre que la carrera es dugui a terme, l’import de la inscripció no serà retornat en cap concepte. En cas de suspensió de la prova, l’organització durà a terme la prova en una altra data. Només la cancel·lació definitiva de la prova donarà dret al reemborsament de la inscripció.
Cada participant rebrà una bossa amb material informatiu de la carrera, una samarreta i bandana identificatives, un obsequi commemoratiu, així com un altre material que l’organització cregui oportú.
L’organització no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals dels competidors. Amb la finalitat d’evitar-ho, preguem no deixin objectes de valor en les borses destinades al guarda-roba.
Cada participant, tant l’amo com la seva mascota, estan obligats a portar posada la samarreta i bandana oficial de l’esdeveniment lliurats per l’organització durant tota la prova.
Fins a un màxim de 4 persones podran anar amb la mateixa mascota; i una sola persona podrà participar amb un màxim de 2 mascotes.

4.MASCOTES

Per a la participació en l’Esdeveniment, és necessari que el comportament de les mascotes sigui l’adequat, sent sociable i respectuós. Si la seva mascota té dificultat per a relacionar-se amb altres mascotes o fins i tot amb persones, haurà d’evitar sempre aquests conflictes.
Les races de gossos incloses en el Registre de Gossos Potencialment Perillosos podran participar sempre que compleixin amb els requisits obligatoris de seguretat que s’apliquen a aquestes races: a) llicència per a la seva tinença; b) assegurança de responsabilitat civil per Danys a Tercers, c) utilització de corretja i morrió homologat, d) així com romandre constantment vigilats pel seu amo. L’Organització podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació de qualsevol dels requisits obligatoris de seguretat.
Durant tota la carrera les mascotes hauran d’anar subjectes amb la seva corretja de la mà del seu amo.
L’edat mínima que ha de tenir qualsevol mascota participant en l’Esdeveniment és de 7 mesos d’edat.
Totes les mascotes participants en l’Esdeveniment hauran de comptar obligatòriament amb el seu microxip identificatiu, i els seus amos hauran d’estar en possessió de la seva corresponent cartilla sanitària durant tota la celebració de l’Esdeveniment. Abans i durant la carrera hi haurà controls aleatoris per a les mascotes participants amb la finalitat d’assegurar el compliment de les condicions sanitàries i de seguretat que un esdeveniment de tal magnitud requereix. A aquest efecte, els veterinaris acreditats per l’organització de l’Esdeveniment podran requerir als participants de la carrera el número de microxip de les mascotes en qualsevol moment.
Per la seguretat de la seva mascota i la de la resta de participants, des de l’organització de l’Esdeveniment es requereix als propietaris de les mascotes que comptin amb vacunes aplicables de polivalent, antirràbica i Tos de les Gosseres al dia, així com es recomana la desparasitación interna i externa de l’animal.
INCUMPLIMENT DEL PRESENT REGLAMENT

Abans i durant la celebració de l’Esdeveniment l’Organització podrà sol·licitar als participants l’acreditació de qualsevol dels requisits o condicions de participació en l’Esdeveniment. En cas que l’Organització consideri que qualsevol participant incompleix el present Reglament, podrà procedir a l’expulsió del participant sense que procedeixi cap devolució dels imports de la inscripció.

5.INSCRIPCIONS
El cost de la inscripció online serà:
1 adult + mascota: 11,95 €
1 menor + mascota: 4,95 € (*)
Familia: 2 adults + 1 o més menors: 24,95 € ( **)

(*) Menors de 18 anys amb autorització dels pares o tutors legals.
(**) Hauran d’acreditar el parentesc familiar.

6.HORARI

10:00h Sortida categoria RUNNER
10:45h Sortida categoria MARCHA
11:45h Entrega de Premis
12:00 h Exhibicions canines i passarel·la d’adopcion
13:30 h Fi CWR BCN

7.CATEGORIES

Categoria RUNNER – 2 voltes x 3 km
Categoria MARCHA – 3 km

8.PROTECTORA D’ANIMALS

Els Organitzadors destinaran el 30% de l’import de les inscripcions de la carrera a la protectora seleccionada. Aquests fons aniran destinats a la millora de recursos en benefici de gossos abandonats que necessiten cures i atenció, i en la cerca i captació de noves llars per a aquests gossos.

10.AUTORITZACIONS

Els menors de 18 anys participants en la carrera hauran de comptar amb una autorització per escrit del seu pare/mare/tutor acompanyada de la fotocòpia del DNI de la persona que l’autoritza a participar. En qualsevol moment l’Organització pot requerir aquesta documentació. Els nens menors de 14 anys hauran d’anar, a més, acompanyats d’un adult. No es permetrà la participació de nens/as menors de quatre anys.

11.TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Les inscripcions per a la Ca We Run es realitzaran en línia en la web www.canwerun.com. El termini d’alta per a la inscripció en línia per a la Ca We Run començarà a gener i finalitzarà el dimecres 22 de maig a las 16.00h

12.La inscripció inclou:

Bossa del Corredor, samarreta de l’esdeveniment i bandana per a la mascota.
Regals dels patrocinadors si n’hi hagués.
Trofeu als primers de la categoria Runner (masculí, femení i família).
Medalla per als tres primers menors classificats de la categoria Runner.
Sorteig de regals a tres dorsals de la categoria Marxa.
Zona d’avituallament líquid després de la competició.
Serveis mèdics.
Assegurança de responsabilitat civil i assegurança d’accidents.

13.ENTREGA DEL DORSAL I LA BOSSA DEL CORREDOR

El lliurament del dorsal i bossa del corredor ( Pendent)
Per a recollir el dorsal i la bossa del corredor, és indispensable presentar el DNI de la persona inscrita.
En el cas de no poder assistir a la recollida, es podrà fer lliurament a una altra persona mitjançant la presentació del justificant de pagament i una autorització signada i DNI del participant.
La no retirada del dorsal i la bossa del corredor per part del participant de Ca We Run en la data reflectida, donarà lloc a la pèrdua del dret al dorsal i a la borsa del corredor, així com a la no participació el dia de la carrera.

14.ASSEGURANÇA

L’Organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una altra d’accidents, tal com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.

ASSISTÈNCIA MÈDICA
En cas que per qualsevol circumstància algun Participant necessités assistència sanitària, l’organització estarà autoritzada per a adoptar les mesures que fossin oportunes i, en particular, a requerir assistència sanitària i/o permetre el seu ingrés en un centre sanitari seguint les recomanacions mèdiques.

15.DADES PERSONALS

Per a les finalitats establertes en l’Esdeveniment i en compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i de qualsevol llei nacional que pugui ser aplicable els Organitzadors recapten i tracten les dades personals, per a les següents finalitats:

Gestió i comunicació de qüestions relacionades amb l’Esdeveniment.
Gestionar la informació procedent de la carrera, especialment els temps, les fotografies i els vídeos, d’acord amb l’estipulat en el punt 17.
Realitzar un control dels participants amb la finalitat de retroalimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la carrera.
Promocionar o publicitar, en el seu cas, les activitats, serveis i articles que ofereixin els patrocinadors i entitats col·laboradores de Ca We Run.
Complir amb les obligacions fiscals vigents.

De conformitat amb la normativa aplicable, té dret a obtenir confirmació sobre si els Organitzadors estan tractant dades personals que li concerneixen, o no.

En qualsevol moment té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tracte de les dades. Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser triats.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, que únicament els conservaríem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Els Organitzadors deixaran de tractar les dades, menys en cas de motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a través d’una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic protecciondatos@prensaiberica.es, o bé, a la nostra adreça postal en Av/ Gran Via de L’Hospitalet 163-167, 08908 – L’Hospitalet de Llobregat. La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Finalment, l’interessat pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.
16.EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els Organitzadors no es fan responsables dels danys que poguessin causar o causar-se els participants i/o les seves mascotes, per negligència o imprudència d’aquests.

Igualment, els participants declaren que tant ells com les seves mascotes estan en condicions físiques òptimes per a realitzar les proves de la competició, i ho fan, en qualsevol cas, sota la seva responsabilitat, eximint als Organitzadors de qualsevol tipus de responsabilitat.

D’aquesta manera, la inscripció a l’Esdeveniment implica l’acceptació del present Reglament per part del participant, eximint de tota responsabilitat a l’organització de l’Esdeveniment de qualsevol incident o contratemps que li succeeixi, tant personal com a la mascota, igual que en cas que la mascota infringeixi algun mal o perjudici a qualsevol tercer abans, durant o després de la seva participació en l’Esdeveniment.

17.AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES

Els participants i/o tutors legals de l’Esdeveniment accepten i coneixen que els Organitzadors prendran fotografies i/o vídeos dels participants durant el desenvolupament de l’Esdeveniment i, en aquest sentit, autoritzen de manera voluntària i expressa per a això. De la mateixa manera, els Organitzadors podran utilitzar les fotografies amb la finalitat que puguin aparèixer mitjans propis del Grup PREMSA IBÈRICA MITJANA, en la pàgina web oficial de l’Esdeveniment i les seves xarxes socials, en el marc de la celebració de l’Esdeveniment i a l’efecte de promocionar les diferents edicions de l’Esdeveniment, a tot el món i pel màxim temps permès.

18.LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR LEGAL

La Organizacion i el Participant es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament de l’Esdeveniment, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Reglament General de competició i Bases Legals de l’Esdeveniment, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

19.RECOMENACIONS

Can We Run és un esdeveniment familiar amb dues sortides, una competitiva i una altra no competitiva, per la qual cosa no és necessari fer un esforç titànic per a desenvolupar-la. La carrera es podrà realitzar tant corrent, com trotant o caminant, per a major comoditat de participants i mascotes.

Es recomana l’ús de corretja i arnès, i no de collaret simple, i en qualsevol cas és obligatori que la mascota vagi en tot moment subjecte de la mà del seu propietari.

Ca We Run és un esdeveniment que s’emmarca dins de les activitats de protecció mediambiental, per això, per sentit sanitari i sobretot, cívic i solidari, és obligatori recollir les deposicions de les seves mascotes tant abans, com durant i després de la carrera.

A la finalització de la carrera, recomanem als participants no donar immediatament aigua als gossos participants, sinó deixar passar uns 30 minuts aproximadament per a administrar-la-hi.

Versión en castellano

1.DESCRIPCIÓN

Can We Run BARCELONA (en adelante el “Evento”) es un evento familiar con carrera y actividades organizado por PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L. , EL PERIÓDICO DE CATALUNYA y el SPORT (en adelante los “Organizadores” o la “Organización”)  y con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet dirigido a personas, familias y deportistas con perros, y que tiene como objetivo principal promover la tenencia responsable de mascotas y la convivencia respetuosa entre perros y ciudadanos.

El Evento se celebrará el domingo 26 de mayo del 2024 en el Parque Fluvial del Besós.

La inscripción en el Evento implica la aceptación del presente Reglamento General de Competición y bases legales (en adelante el “Reglamento”).

2.GENERAL

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del Evento es lograr que todos los participantes lo pasen bien y disfruten de la carrera, a continuación, se establecen una serie de obligaciones:

 • Es responsabilidad del propietario de la mascota conocer el presente Reglamento, y con su inscripción, el participante acepta el Reglamento, sus reglas y las condiciones de participación.
 • Se prohíbe la participación en el Evento de cualquier animal que no sea un perro o perra.
 • Los Organizadores podrán modificar el presente Reglamento en cualquier momento, si así lo consideran para garantizar el mejor desarrollo del Evento. 
 • Cada participante es el responsable de competir en una buena condición física y con entrenamiento suficiente para realizar la distancia de la carrera, e, igualmente, se hace responsable del estado físico de su mascota, que deberá afrontar la carrera en las mismas condiciones físicas.
 • Los participantes deberán seguir las indicaciones e instrucciones del personal de la organización, del personal voluntario, del personal veterinario y de las autoridades públicas pertinentes.
 • Se observarán las normas de circulación y se seguirán las instrucciones de los organizadores, oficiales, personal médico y/o de seguridad.
 • El Evento se enmarca dentro de actividades de protección medioambiental. Por ello, y por el sentido sanitario y cívico, es obligatorio recoger las heces fecales que la mascota pueda dejar antes, durante y después de la carrera.
 • Sólo podrán participar corredores que lleven la camiseta y bandana oficial del Evento, que va incluido en el Welcome Pack del participante. Su no utilización puede ser motivo de expulsión de la Carrera por parte de los organizadores.
 • Los principios básicos del Evento son los de disfrutar y cumplir con la normativa. Recuerda que participas en un evento deportivo que hemos creado para que lo pases bien y disfrutes de entornos naturales únicos, debes respetar siempre a tus competidores, al personal de la organización y ayudarnos a cuidar y respetar el medioambiente.

3.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

 • El Evento está abierto a todas las personas mayores de 18 años. Se permitirá la participación a los menores de 18 años previa autorización por escrito de sus Padre/madre/tutor, acompañada de la fotocopia del DNI de la persona que le autoriza a participar. Esta autorización deberá ser entregada a la organización de Can We Run el día de la recogida del Welcome Pack tal como se indica en la cláusula 11.
 • Los participantes no podrán impedir la participación o poner en peligro a los demás participantes, ni entorpecer el proceso de carrera.
 • Los participantes deberán ser respetuosos hacia los otros corredores y mascotas, el personal voluntario, el personal veterinario y el personal médico o de seguridad.
 • Los niños menores de 14 años tendrán que ir acompañados durante todo el recorrido de un adulto. Este adulto deberá estar igualmente inscrito a la carrera.
 • El recorrido puede ser alterado si las condiciones meteorológicas lo recomiendan, llegando a la suspensión de la prueba, siempre que así lo determine el Comité Técnico de Seguridad y la Organización.
 • Habrá un punto de avituallamiento establecido por la organización al finalizar la carrera.
 • La inscripción es personal e intransferible, el hecho de inscribirse implica la aceptación de las normas de seguridad de la carrera.
 • Siempre que la carrera se lleve a cabo, el importe de la inscripción no será devuelto bajo ningún concepto. En caso de suspensión de la prueba, la organización llevará a cabo la prueba en otra fecha. Sólo la cancelación definitiva de la prueba dará derecho al reembolso de la inscripción.
 • Cada participante recibirá una bolsa con material informativo de la carrera, una camiseta y bandana identificativas, un obsequio conmemorativo, así como otro material que la organización crea oportuno.
 • La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos personales de los competidores. Con el fin de evitarlo, rogamos no dejen objetos de valor en las bolsas destinadas al guardarropa.
 • Cada participante, tanto el dueño como su mascota, están obligados a llevar puesta la camiseta y bandana oficial del evento entregados por la organización durante toda la prueba.
 • Hasta un máximo de 4 personas podrán ir con la misma mascota; y una sola persona podrá participar con un máximo de 2 mascotas.

4.MASCOTAS

 • Para la participación en el Evento, es necesario que el comportamiento de las mascotas sea el adecuado, siendo sociable y respetuoso. Si su mascota tiene dificultad para relacionarse con otras mascotas o incluso con personas, deberá evitar siempre estos conflictos.
 • Las razas de perros incluidas en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos podrán participar siempre que cumplan con los requisitos obligatorios de seguridad que se aplican a dichas razas: a) licencia para su tenencia; b) seguro de responsabilidad civil por Daños a Terceros, c) utilización de correa y bozal homologado, d) así como permanecer constantemente vigilados por su dueño. La Organización podrá requerir en cualquier momento la acreditación de cualquiera de los requisitos obligatorios de seguridad.
 • Durante toda la carrera las mascotas deberán ir sujetas con su correa de la mano de su dueño.
 • La edad mínima que debe tener cualquier mascota participante en el Evento es de 7 meses de edad.
 • Todas las mascotas participantes en el Evento deberán contar obligatoriamente con su microchip identificativo, y sus dueños deberán estar en posesión de su correspondiente cartilla sanitaria durante toda la celebración del Evento. Antes y durante la carrera habrá controles aleatorios para las mascotas participantes con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad que un evento de tal magnitud requiere. A tal efecto, los veterinarios acreditados por la organización del Evento podrán requerir a los participantes de la carrera el número de microchip de las mascotas en cualquier momento.
 • Por la seguridad de su mascota y la del resto de participantes, desde la organización del Evento se requiere a los propietarios de las mascotas que cuenten con vacunas aplicables de polivalente, antirrábica y Tos de las Perreras al día, así como se recomienda  la desparasitación interna y externa del animal.

5.INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO

Antes y durante la celebración del Evento la Organización podrá solicitar a los participantes la acreditación de cualquiera de los requisitos o condiciones de participación en el Evento. En caso que la Organización considere que cualquier participante incumple el presente Reglamento, podrá proceder a la expulsión del participante sin que proceda devolución alguna de los importes de la inscripción.

6.INSCRIPCIONES

El coste de la inscripción online será:

 • 1 adulto + mascota: 11,95 €
 • 1 menor + mascota: 4,95 € (*)
 • Familia: 2 adultos + 1 o más menores: 24,95 €  ( **)

(*) Menores de 18 años con autorización de los padres o tutores legales.

(**) Tendrán que acreditar el parentesco familiar.

8.HORARIO

10:00h Salida categoría RUNNER

10:45h Salida categoría MARCHA

11:45 h Entrega de Premios

12:00 h Exhibiciones y Pasarela de adopción

13:30 h Fin CWR BCN

9.CATEGORÍAS

Categoría RUNNER – 2 vueltas x 3 km

Categoría MARCHA – 3 km

10.PROTECTORA DE ANIMALES

Los Organizadores destinarán el 30% del importe de las inscripciones de la carrera a la protectora seleccionada. Estos fondos irán destinados a la mejora de recursos en beneficio de perros abandonados que necesitan cuidados y atención, y en la búsqueda y captación de nuevos hogares para estos perros.

11.AUTORIZACIONES

Los menores de 18 años participantes en la carrera tendrán que contar con una autorización por escrito de su padre/madre/tutor acompañada de la fotocopia del DNI de la persona que lo autoriza a participar. En cualquier momento la Organización puede requerir esta documentación. Los niños menores de 14 años deberán ir, además, acompañados de un adulto. No se permitirá la participación de niños/as menores de cuatro años.

12.PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones para la Can We Run se realizarán online en la web www.canwerun.com. El plazo de alta para la inscripción online para la Can We Run comenzará en enero y finalizará el miércoles día 22 de mayo a las 16.00h

La inscripción incluye:

 • Bolsa del Corredor, camiseta del evento y bandana para la mascota.
 • Regalos de los patrocinadores si los hubiera.
 • Trofeo a los primeros de la categoría Runner (masculino, femenino y familia).
 • Medalla para los tres primeros menores clasificados de la categoría Runner.
 • Sorteo de regalos a tres dorsales de la categoría Marcha.
 • Zona de avituallamiento líquido tras la competición.
 • Servicios médicos.
 • Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.

13.ENTREGA DEL DORSAL Y LA BOLSA DEL CORREDOR

La entrega del dorsal y bolsa del corredor se comunicará el lugar establecido un mes antes del Evento.

 • Para recoger el dorsal y la bolsa del corredor, es indispensable presentar el DNI de la persona inscrita.
 • En el caso de no poder asistir a la recogida, se podrá hacer entrega a otra persona mediante la presentación del justificante de pago y una autorización firmada y DNI del participante.
 • La no retirada del dorsal y la bolsa del corredor por parte del participante de Can We Run en la fecha reflejada, dará lugar a la pérdida del derecho al dorsal y a la bolsa del corredor, así como a la no participación el día de la carrera.

14.SEGURO

La Organización dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil y otra de accidentes, tal y como marca la legislación vigente, de manera que todos los participantes estarán cubiertos.

15.ASISTENCIA MÉDICA

En caso de que por cualquier circunstancia algún Participante necesitase asistencia sanitaria, la organización estará autorizada para adoptar las medidas que fueran oportunas y, en particular, a requerir asistencia sanitaria y/o permitir su ingreso en un centro sanitario siguiendo las recomendaciones médicas.

16.DATOS PERSONALES

Para las finalidades establecidas en el Evento y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos y de cualquier ley nacional que pueda ser aplicable los Organizadores recaban y tratan los datos personales, para las siguientes finalidades:

 • Gestión y comunicación de cuestiones relacionadas con el Evento.
 • Gestionar la información procedente de la carrera, especialmente los tiempos, las fotografías y los vídeos, de acuerdo con lo estipulado en el punto 17.
 • Realizar un control de los participantes con la finalidad de retroalimentar la organización de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar la carrera.
 • Promocionar o publicitar, en su caso, las actividades, servicios y artículos que ofrezcan los patrocinadores y entidades colaboradoras de Can We Run.
 • Cumplir con las obligaciones fiscales vigentes.

De conformidad con la normativa aplicable, tiene derecho a obtener confirmación sobre si los Organizadores están tratando datos personales que le atañen, o no.

En cualquier momento tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al trato de los datos. Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron escogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, que únicamente los conservaríamos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Los Organizadores dejarán de tratar los datos, menos en caso de motivos imperiosos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si desea ejercer cualquiera de sus derechos puede dirigirse a través de una comunicación escrita a la dirección de correo electrónico protecciondatos@prensaiberica.es, o bien, a nuestra dirección postal en Av/ Gran Vía de L’Hospitalet 163-167, 08908 – L’Hospitalet de Llobregat. La solicitud de ejercicio de cualquiera de tus derechos deberá ir acompañada de una copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad.

Por último, el interesado puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos y otros organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

17.EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los Organizadores no se hacen responsables de los daños que pudieran causar o causarse los participantes y/o sus mascotas, por negligencia o imprudencia de los mismos.

Igualmente, los participantes declaran que tanto ellos como sus mascotas están en condiciones físicas óptimas para realizar las pruebas de la competición, y lo hacen, en cualquier caso, bajo su responsabilidad, eximiendo a los Organizadores de cualquier tipo de responsabilidad.

De esta manera, la inscripción al Evento implica la aceptación del presente Reglamento por parte del participante, eximiendo de toda responsabilidad a la organización del Evento de cualquier incidente o percance que le suceda, tanto personal como a la mascota, al igual que en caso de que la mascota infrinja algún daño o perjuicio a cualquier tercero antes, durante o después de su participación en el Evento.

18.AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES

Los participantes y/o tutores legales del Evento aceptan y conocen que los Organizadores tomarán fotografías y/o vídeos de los participantes durante el desarrollo del Evento y, en este sentido, autorizan de forma voluntaria y expresa para ello. Del mismo modo, los Organizadores podrán utilizar las fotografías con la finalidad de que puedan aparecer medios propios del Grupo PRENSA IBÉRICA MEDIA, en la página web oficial del Evento y sus redes sociales, en el marco de la celebración del Evento y a efectos de promocionar las distintas ediciones del Evento, en todo el mundo y por el máximo tiempo permitido

19.LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO LEGAL

La Organizacion y el Participante se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del Evento, previamente a acudir a la jurisdicción contemplada.

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación del presente Reglamento General de competición y Bases Legales del Evento, ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

20.RECOMENDACIONES

Can We Run es un evento familiar con dos salidas, una competitiva y otra no competitiva, por lo que no es necesario realizar un esfuerzo titánico para desarrollarla. La carrera se podrá realizar tanto corriendo, como trotando o andando, para mayor comodidad de participantes y mascotas.

Se recomienda el uso de correa y arnés, y no de collar simple, y en cualquier caso es obligatorio que la mascota vaya en todo momento sujeto de la mano de su propietario.

Can We Run es un evento que se enmarca dentro de las actividades de protección medioambiental, por ello, por sentido sanitario y sobretodo, cívico y solidario, es obligatorio recoger las deposiciones de sus mascotas tanto antes, como durante y después de la carrera.

A la finalización de la carrera, recomendamos a los participantes no dar inmediatamente agua a los perros participantes, sino dejar pasar unos 30 minutos aproximadamente para administrársela.

NUESTROS OBJETIVOS

Concienciar acerca de la importancia de la importancia de tener una mascota.

Conseguir más municipios Pet Friendly y que nuestras mascotas sean aceptadas en más lugares públicos.

Adquirir práctica activa de ejercicio físico.

Fomentar la adopción.

Conseguir que se creen espacios verdes destinados a ellos.

ORGANIZA

PATROCINADOR INSTITUCIONAL

PATROCINADORES OFICIALES

COLABORADOR